Informatie voor leden


Accommodatie

Tennis Damwâld beschikt over 4 zogenaamde Porous Kushion Kourt-banen, alsmede een oefenkooi. Rondom de banen is baanverlichting aanwezig. Voorts beschikt de vereniging over een eigen kantine, “De Ynset“, voorzien van kleed- en doucheruimten. Aanwezigheid op het tennispark is geheel voor eigen risico.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 personen, de samenstelling is als volgt;

Voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 leden,  elk bestuurslid heeft tenminste 1 specifiek aandachtsgebied of  heeft zitting in tenminste 1 commissie;

·         ledenadministratie(1), kantinecommissie(3), jeugdcommissie(4), technische commissie(2), toernooicommissie(3), recreatiecommissie(3), redactiecommissie(3).

 

Digitale nieuwsbrief

Via de digitale nieuwsbrief wordt je op de hoogte gehouden van toernooien, mededelingen en andere informatie met betrekking tot de tennisclub.

Op deze website zijn contactgegevens van bestuursleden en commissieleden, informatie over tennisles, contributie enz. te vinden. 

 

Algemene richtlijnen

·         T.C. Damwâld is op 21 maart 1975 opgericht;

·         de vereniging is aangesloten bij de KNLTB en wordt geacht zich te houden aan de regels van de genoemde overkoepelende landelijke vereniging;

·         de reglementen van onze vereniging zijn bindend voor de leden, genoemd reglement is in beheer van het secretariaat van de vereniging, elk lid heeft recht op inzage;

·         de vereniging kent de volgende leden; ereleden, seniorleden en juniorleden;

·         juniorleden; men is nog een geheel jaar juniorlid als men op 1 januari van dat jaar nog geen 17 jaar oud is;

·         ieder jaar is er tenminste 1 ledenvergadering, senior- en ereleden hebben stemrecht;

·         als lid krijgt men sleutels ( toegangshek, kleedruimte ) in beheer tegen betaling van een waarborgsom van € 25,- .

 

Lidmaatschap/contributie

·         het lidmaatschap kan op elk willekeurig moment ingaan en is geldig na ondertekening van het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap;

·         het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd, tenzij schriftelijk en voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe jaar bericht van afmelding is ontvangen bij de ledenadministratie en de sleutels zijn ingeleverd;

·         de contributie wordt berekend door het bestuur, contributiewijzigingen worden door de algemene ledenvergadering besloten;

·         de contributie in het 1e lidmaatschapsjaar wordt afhankelijk van het ingangsmoment van het lidmaatschap berekend op basis van kwartalen, de formule hiervoor is  jaar min ( verstreken ) kwartalen = jaarcontributie;

·         de contributie wordt jaarlijks in twee termijnen via een automatische incasso geïncasseerd.

·         na betaling van de contributie ontvangt elk lid een spelerspas, welke voorzien van een recente pasfoto recht geeft op spelen op de accommodatie van T.C. Damwoude;

·         de spelerspas kan tevens dienen voor toernooien en competitiewedstrijden die door de KNLTB zijn goedgekeurd;

·         de speelsterkte, aangegeven op de pas, wordt vastgesteld door de KNLTB;

·         de behaalde resultaten van KNLTB-toernooien en/of competitiewedstrijden zijn medebepalend voor de jaarlijks te indexeren speelsterkte. 

 

 Baanverlichting

·         de baanverlichting is te bedienen in de hal van de kantine;

·         de bediening van de verlichting  is per 2 banen ( baan ½ en baan ¾ ) en dient zorgvuldig plaats te vinden;

·         eenmaal uitgeschakeld dient 15 minuten te worden gewacht, alvorens de verlichting opnieuw wordt ingeschakeld;

·         de verlichting dient onmiddellijk uitgeschakeld te worden als het spel beëindigd is en er geen indicatie is dat de banen ( combinatie ½ en ¾ ) nadien nog worden gebruikt.

 

 Tennislessen

·         T.C. Damwâld draagt zorg voor een gediplomeerde tennisleraar, zodat leden zo gewenst tennislessen kunnen nemen;

·         de hoogte van de lesgelden en de indeling van de lessen vind plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur;

·         mededelingen omtrent lessen/lesgelden worden op de website en via de digitale nieuwsbrief gepubliceerd;

·         lesgelden dienen voorafgaand aan de 1e les te worden voldaan.

 

 Baanreglement

·         aanwijzingen van bestuursleden dienen opgevolgd te worden;

·         ieder lid heeft een eigen verantwoordelijkheid omtrent ( signalering van niet ) correct gedrag;

·         de banen zijn de gehele dag ter beschikking van de leden, m.u.v. officiële wedstrijden, toernooien en/of evenementen;

·         mededelingen omtrent baanbezetting vindt plaats via de digitale nieuwsbrief, het publicatiebord en/of middels een aanplakbiljet in de kantine;

·         ieder spelend lid is verplicht passende kleding en schoeisel te dragen;

·         zwarte zolen zijn absoluut niet toegestaan;

·         roken op de baan is absoluut niet toegestaan;

·         scherpe voorwerpen zijn funest voor de toplaag en derhalve niet toegestaan;

·         vermijdt situaties waarbij tennisrackets in contact komen met de toplaag;

·         de banen mogen beslist niet geveegd worden, bijv. i.v.m. sneeuw;

·         speel bij voorkeur met maximaal 4 ( eventueel gemerkte ) ballen;

·         houdt rekening met de naastgelegen baan, passeer de baan op een dood spelmoment;

·         vermijdt hinderlijk, grof en/of  kwetsend taalgebruik;

·         bij vertrek dienen de kleedcabines en het toegangshek afgesloten te worden;

·         de accommodatie dient schoon opgeleverd te worden, d.w.z. afval in de daarvoor aanwezige afvalbakken deponeren;

·         roken is op de tennisbanen en in de kantine niet toegestaan;

·         scholieren moeten in de schoolvakanties ’s avonds na 18.00 uur voorrang geven aan niet-scholieren.

 

 Afschrijfsysteem

·         iedere speler is verplicht zijn/haar pas te plaatsen bij de klok, ook wanneer niet alle banen bespeeld worden;

·         zonder geplaatste pas is men niet speelgerechtigd ( constatering hiervan kan tijdelijke verwijdering van de baan tot gevolg hebben );

·         de voorkant van het pasje plaatsen bij de klok ( speelduur 45 minuten );

·         na afloop van de speeltijd dient men de baan te verlaten alvorens men opnieuw kan

      “ inschrijven “ op een baan.

 

Wedstrijden

·         Op KNLTB-niveau;

·         landelijke competitie; uitsluitend op zondag

·         regionale competitie; dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag

·         toernooien; binnen de vereniging die middels de digitale nieuwsbrief gepubliceerd worden.

·         regionale toernooien; die via aanplakbiljetten in de kantine c.q. de digitale nieuwsbrief worden gepresenteerd.

 

      Gastspel(st)ers

·         leden kunnen op woensdagmiddag met een gastspeler tennissen;

 

 Kantine “De Ynset“

·         de kantine is op vastgestelde openingstijden toegankelijk voor alle leden;

·         tegen vastgestelde prijzen en contante betaling zijn consumpties verkrijgbaar, het assortiment wordt jaarlijks vastgesteld;

·         de kleedruimten en douches maken deel uit van de kantine;

·         gebruik hiervan is inbegrepen in de contributie;

·         men is verplicht om deze ruimtes na gebruik schoon en ordelijk achter te laten;

·         na gebruik dient men de verlichting uit te doen en de toegangsdeur af te sluiten met de in bruikleen verkregen sleutel.